Price list Yaskawa inverter

Steuerungstechnik

Price list Yaskawa inverter

Yaskawa L1000 Series 400V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
LT4A0009 3phase  400V 3.7 654 5
LT4A0015 3phase  400V 5.5 716 5
LT4A0018 3phase  400V 7.5 765 6.5
LT4A0024 3phase  400V 11 895 6.5
LT4A0031 3phase  400V 15 1136 7
LT4A0039 3phase  400V 18.5 1371 10
LT4A0045 3phase  400V 22 1640 25
LT4A0060 3phase  400V 30 2061 27
LT4A0075 3phase  400V 37 2397 38
LT4A0091 3phase  400V 45 2803 38
LT4A0112 3phase  400V 55 3250 43
LT4A0150 3phase  400V 75 4451 45
Yaskawa L1000 Series 200V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
LT2A0018 3phase  phase  200V 3.7 1074 5
LT2A0025 3phase  phase  200V 5.5 1273 5
LT2A0033 3phase  phase  200V 7.5 1431 6.5
LT2A0047 3phase  phase  200V 11 1790 6.5
LT2A0060 3phase  phase  200V 15 2506 7
LT2A0075 3phase  phase  200V 18.5 3579 10
LT2A0085 3phase  phase  200V 22 4375 25
LT2A0115 3phase  phase  200V 30 4773 27
LT2A0145 3phase  phase  200V 37 5768 38
LT2A0180 3phase  phase  200V 45 6365 38
Yaskawa V1000 400V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
VT4A0001BAA 3phase  400V 0.2 222 3.5
VT4A0002BAA 3phase  400V 0.4 234 3.5
VT4A0004BAA 3phase  400V 0.75 252 3.5
VT4A0005BAA 3phase  400V 1.5 270 3.5
VT4A0007BAA 3phase  400V 2.2 322 3.5
VT4A0009BAA 3phase  400V 3 344 3.5
VT4A0011BAA 3phase  400V 3.7 359 3.5
VT4A0018FAA 3phase  400V 5.5 426 4.5
VT4A0023FAA 3phase  400V 7.5 463 4.5
VT4A0031FAA 3phase  400V 11 563 6
VT4A0038FAA 3phase  400V 15 651 6
Yaskawa V1000 200V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
VT2A0001BAA 3phase  200V 0.1 247 3.5
VT2A0002BAA 3phase  200V 0.2 256 3.5
VT2A0004BAA 3phase  200V 0.4 267 3.5
VT2A0006BAA 3phase  200V 0.75 277 3.5
VT2A0010BAA 3phase  200V 1.1 298 3.5
VT2A0012BAA 3phase  200V 1.5 350 3.5
VT2A0018BAA 3phase  200V 2.2 368 3.5
VT2A0020BAA 3phase  200V 3 475 3.5
VT2A0023BAA 3phase  200V 3.7 493 4.5
VT2A0030FAA 3phase  200V 5.5 567 4.5
VT2A0040FAA 3phase  200V 7.5 657 4.5
VT2A0056FAA 3phase  200V 11 905 6
VT2A0069FAA 3phase  200V 15 1087 6
Yaskawa V1000 200V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
VTBA0001BAA 1phase  200V 0.1 221 2
VTBA0002BAA 1phase  200V 0.2 228 2
VTBA0003BAA 1phase  200V 0.4 238 2
VTBA0006BAA 1phase  200V 0.75 257 3.5
VTBA0010BAA 1phase  200V 1.5 273 3.5
VTBA0012BAA 1phase  200V 2.2 317 3.5
VTBA0018BAA 1phase  200V 3.7 452 3.5
Yaskawa H1000 Series 400V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
HB4A0003 3phase  400V 0.75 515 4
HB4A0005 3phase  400V 1.5 551 4
HB4A0006 3phase  400V 2.2 581 4
HB4A0009 3phase  400V 3.7 642 4.5
HB4A0015 3phase  400V 5.5 757 4.5
HB4A0018 3phase  400V 7.5 833 4.5
HB4A0024 3phase  400V 11 858 6.5
HB4A0031 3phase  400V 15 1191 6.5
HB4A0039 3phase  400V 18.5 1394 10
HB4A0045 3phase  400V 22 1747 25
HB4A0060 3phase  400V 30 1918 32
HB4A0075 3phase  400V 37 2432 45
HB4A0091 3phase  400V 45 3004 45
HB4A0112 3phase  400V 55 3617 50
HB4A0150 3phase  400V 75 4737 50
HB4A0180 3phase  400V 90 5966 85
HB4A0216 3phase  400V 110 7127 95
HB4A0260 3phase  400V 132 8125 130
HB4A0304 3phase  400V 160 8975 130
HB4A0370 3phase  400V 185 10832 140
HB4A0450 3phase  400V 220 12734 250
HB4A0515 3phase  400V 250 14669 250
HB4A0605 3phase  400V 315 20220 250
Yaskawa A1000 Series 400V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
AT4A0002 3phase  400V 0.4 382 4.5
AT4A0004 3phase  400V 0.75 413 4.5
AT4A0005 3phase  400V 1.5 439 4.5
AT4A0007 3phase  400V 2.2 485 4.5
AT4A0009 3phase  400V 3 546 4.5
AT4A0011 3phase  400V 3.7 569 5.5
AT4A0018 3phase  400V 5.5 618 5.5
AT4A0023 3phase  400V 7.5 670 6.5
AT4A0031 3phase  400V 11 780 6.5
AT4A0038 3phase  400V 15 987 10
AT4A0044 3phase  400V 18.5 1193 23
AT4A0058 3phase  400V 22 1430 27
AT4A0072 3phase  400V 30 1715 40
AT4A0088 3phase  400V 37 2014 40
AT4A0103 3phase  400V 45 2357 45
AT4A0139 3phase  400V 55 2731 45
AT4A0165 3phase  400V 75 3738 85
AT4A0208 3phase  400V 90 5117 110
AT4A0250 3phase  400V 110 5758 115
AT4A0296 3phase  400V 132 6396 120
AT4A0362 3phase  400V 160 7787 135
AT4A0414 3phase  400V 185 9541 145
AT4A0515 3phase  400V 220 11122 250
AT4A0675 3phase  400V 315 15770 250
Yaskawa A1000 Series 200V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
AA2A0004 3phase  200V 0.4 389 4
AA2A0006 3phase  200V 0.75 443 4
AA2A0008 3phase  200V 1.1 498 4
AA2A0010 3phase  200V 1.5 530 4
AA2A0012 3phase  200V 2.2 562 4
AA2A0018 3phase  200V 3 645 5
AA2A0021 3phase  200V 3.7 658 5
AA2A0030 3phase  200V 5.5 784 5.5
AA2A0040 3phase  200V 7.5 995 5.5
AA2A0056 3phase  200V 11 1292 7
AA2A0069 3phase  200V 15 1763 10
AA2A0081 3phase  200V 18.5 2288 10
AA2A0110 3phase  200V 22 2551 25
AA2A0138 3phase  200V 30 2760 30
AA2A0169 3phase  200V 37 3584 43
AA2A0211 3phase  200V 45 3740 45
AA2A0250 3phase  200V 55 6923 87
AA2A0312 3phase  200V 75 9071 90
AA2A0360 3phase  200V 90 11857 115
AA2A0415 3phase  200V 110 12873 115
Yaskawa E1000 Series 400V Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
ET4A0002 3phase  400V 0.75 332 4
ET4A0004 3phase  400V 1.5 360 4
ET4A0005 3phase  400V 2.2 391 4
ET4A0007 3phase  400V 3 443 4
ET4A0009 3phase  400V 3.7 462 4.5
ET4A0011 3phase  400V 5.5 520 4.5
ET4A0018 3phase  400V 7.5 533 5
ET4A0023 3phase  400V 11 660 5
ET4A0031 3phase  400V 15 775 6.5
ET4A0038 3phase  400V 18.5 950 6.5
ET4A0044 3phase  400V 22 1130 10
ET4A0058 3phase  400V 30 1320 25
ET4A0072 3phase  400V 37 1560 30
ET4A0088 3phase  400V 45 1833 45
ET4A0103 3phase  400V 55 2375 45
ET4A0139 3phase  400V 75 2821 50
ET4A0165 3phase  400V 90 3700 50
ET4A0208 3phase  400V 110 4597 95
ET4A0250 3phase  400V 132 5197 120
ET4A0296 3phase  400V 160 5997 125
ET4A0362 3phase  400V 185 8297 130
ET4A0414 3phase  400V 220 8713 150
ET4A0515 3phase  400V 250 9198 200
ET4A0675 3phase  400V 355 14096 200
Yaskawa J1000  400V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
JT4A0001BAA 3phase  400V 179
JT4A0002BAA 3phase  400V 198
JT4A0004BAA 3phase  400V 211
JT4A0005BAA 3phase  400V 243
JT4A0007BAA 3phase  400V 299
JT4A0009BAA 3phase  400V 313
JT4A0011BAA 3phase  400V 352
13
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
JT2A0001BAA 3phase  200V 152
JT2A0002BAA 3phase  200V 159
JT2A0004BAA 3phase  200V 164
JT2A0006BAA 3phase  200V 190
JT2A0010BAA 3phase  200V 243
JT2A0012BAA 3phase  200V 260
JT2A0020BAA 3phase  200V 307
Yaskawa V1000 200V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
JTBA0001BAA 1phase  200V 139
JTBA0002BAA 1phase  200V 146
JTBA0003BAA 1phase  200V 156
JTBA0006BAA 1phase  200V 177
JTBA0010BAA 1phase  200V 216
Yaskawa T1000 400V Series Products
Voltage Power Range Kw PRICE G   W (KG)
Model (V) (HD) (USD)
TB4V0001BBA 3phase  400V 229
TB4V0002BBA 3phase  400V 241
TB4V0004BBA 3phase  400V 260
TB4V0005BBA 3phase  400V 277
TB4V0007BBA 3phase  400V 332
TB4V0009BBA 3phase  400V 348
TB4V0011BBA 3phase  400V 371
TB4V0018ATA 3phase  400V 439
TB4V0023ATA 3phase  400V 476
TB4V0031ATA 3phase  400V 581
TB4V0038ATA 3phase  400V 676
Communication  Card
PRICE G   W (KG)
Model (USD)
SI-P3 277
SI-N3 121
SI-S3 127
SI-C3 186
JVOP-182 48
Speed  Card
PRICE G   W (KG)
Model (USD)
PG-B3 118
PG-X3 118
PG-F3 152
PG-E3 152
Bracking  Unit
PRICE G   W (KG)
Model (USD)
CDBR-4030B 291
CDBR-4045B 346
CDBR-4220B 151

Thông tin liên hệ báo giá và hỗ trợ kỹ thuật:

Mr Bụi, Kỹ sư kinh doanh

Phone: 0938 416 567

buinvt@gmail.com 

Tel. + (84-8) 6255 8597 – 6267 1796 – 6267 7939 – 6267 5759

Fax + (84-8) 6255 8747

https://tudonghoa.tech

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail